Audit: certificerende instellingen

Een Certificerende Instelling (CI) is een onafhankelijke partij die tijdens een audit beoordeelt of een organisatie voldoet aan de eisen uit het Handboek van de CO2-Prestatieladder en daarmee een certificaat krijgt. Een CI is hiertoe bevoegd als deze geaccrediteerd is voor de CO2-Prestatieladder door een nationale accreditatie-instantie (In Nederland: Raad voor Accreditatie, in België: BELAC) of, in afwachting van accreditatie, tijdelijk bevoegd verklaard is door SKAO. Een CI dient daarnaast altijd over de juiste expertise te beschikken ten aanzien van het Ladderniveau, de organisatiegrootte en de sector waarin een certificaathouder actief is (de zogenaamde ‘scope van accreditatie’). Voor een actueel overzicht van de CI’s die geaccrediteerd zijn voor de CO2-Prestatieladder en voor hun scope van accreditatie verwijzen we naar de website van de relevante accreditatie-instantie (zie hier voor de RvA en hier voor BELAC).

Op dit moment (februari 2023) zijn de volgende Belgische certificerende instellingen geaccrediteerd of bevoegd verklaard voor de CO2-Prestatieladder (de scope van accreditatie kan variëren):

BCCA
COPRO
Vinçotte

Zie hier voor een overzicht inclusief de Nederlandse CI’s.